Rovný přístup ke vzdělávání 

Jedinečnost dítěte je pro nás významnou hodnotou, která zakládá předpoklad úspěšného soužití v mateřské škole. Nejenže se snažíme nezanedbat žádnou ze specifických skupin vyskytujících se ve škole (ať už jde o děti mimořádně nadané, děti se speciálně vzdělávacími potřebami, tak děti mladší tří let), ale hlavně každé dítě, které je u nás ve škole, je pro nás jedinečné. Důležité je respektovat rozlišné potřeby dětí, stejně tak jako je důležité pro každého, aby ve škole zažil úspěch, byl se sebou spokojený, nadšeně se učil novým věcem, dokázal vyjádřit svůj názor, byl za své činy zodpovědný a dovedl se adekvátně zachovat v jakékoliv situaci. Jsme důslední v tom, že neděláme mezi dětmi rozdíly a nenálepkujeme. Níže popisujeme specifické vzdělávací skupiny a náš přístup k nim, nicméně každý je pro nás jedinečný, tedy vyžadující naši specifickou pozornost. 

Důležitou podmínkou efektivní inkluze je vysoce kvalifikovaný tým pedagogů, jejich otevřenost, systematické práce, spolupráce s PPP či SPC, ale v první řadě úzká spolupráce rodiny a školy. Také reflexe a komunikace v pedagogickém týmu společně s komunikací s dětským kolektivem se jeví jako esenciální v úspěšné integraci/inkluzi dítěte. Stanovení individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP) či Plánu pedagogické podpory (PLPP) a jeho realizace je podmíněna hlubokým pochopením dítěte a jeho jedinečnosti, rozličných potřeb ze strany učitele. Je důležité cesty hledat, reflektovat je a v případě, že nejsou nalezeny je hledat znovu. Pro děti ve škole, jakožto pro přirozenou sociální skupinu, je přínosné vzájemné obohacování se v rámci skupiny. Jsme to my učitelé, kteří vhodným pedagogickým způsobem dokáží rozdíly jednotlivce podat jako zcela normální a přirozené. IVP dětí se vzdělávacími potřebami se pravidelně evaluují a přizpůsobují aktuálním potřebám. 

 

Stejně tak, jak se snažíme pracovat v oblasti inkluze/integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, zvýšenou pozornost věnujeme dětem mimořádně nadaným. V rámci práce s dětmi, kterým bylo diagnostikováno nadání, připravujeme IVP, kterému předchází identifikační proces nominace dítěte, následně spolupráce s PPP, či jiné konzultace s odborníky (konzultace s Ústavem školní pedagogiky, Fakulty humanitních studií, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, spolupráce se ZŠ Malenovice). I u této skupiny žáků platí nutnost hlubokého pochopení potřeb dítěte ze strany učitelů, jejich odbornost a chuť se učit novým metodickým přístupům. 

Další nově etablovanou skupinou v UMŠ jsou děti mladší tří let. Díky této skupině byl posílen pedagogický tým o dvě chůvy, které jsou přítomny od ranních hodin do odpočinkového režimu. Jelikož dítě mladší tří let se nachází ve svém specifickém vývojovém stádiu, je potřeba při práci s ním mít na paměti jeho momentální rozpoložení. Vzhledem k heterogenní skupině, v rámci které jsou děti mladší tří let začleňovány, dochází k hladkému přizpůsobení a poměrně rychlé celkové adaptaci, jelikož se děti v tomto období se rozvíjejí hlavně nápodobou od starších. Spontánní hra je zdrojem radosti a je nutné brát ji jako přirozenou součást vzdělávání v UMŠ. Nabízené činnosti se cíleně strukturalizují tak, aby vyhovovaly i nejmladším dětem. Dbáme rovněž na aktuální citové rozpoložení dětí.

 


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
 0 => 'www',
 1 => 'o-skole',
)
File::.php
Get::array (
 0 => 'koncepce-skoly',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
 0 => '/www/www/_main.php',
 1 => '/www/www/o-skole/_main.php',
 2 => '/www/www/+head.php',
 3 => '/www/www/+header.php',
 4 => '/www/www/o-skole/_.php',
 5 => '/www/www/o-skole/.php',
 6 => '/www/www/o-skole/+menu.php',
 7 => '/www/www/+footer.php',
 8 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 12

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2022-09-01'
		AND date <= '2023-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2022-09-01'
		AND date <= '2023-06-30'
	
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 1
	ORDER BY rank, id
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	SELECT *
	FROM menu_type
	WHERE id = 1
	SELECT	menu.*,
			menu_type.link as dir,
			menu_type.color,
			menu_type.link as dir_link,
			menu_type.name as dir_name
	FROM menu
	LEFT JOIN menu_type
	ON menu.menu_type = menu_type.id

	WHERE menu.link = 'koncepce-skoly'
	LIMIT 1
	SELECT	menu.*,
			menu_type.link as dir,
			menu_type.color,
			menu_type.name as dir_name
	FROM menu
	LEFT JOIN menu_type
	ON menu.menu_type = menu_type.id

	WHERE menu.link = 'koncepce-skoly'
	LIMIT 1
	SELECT *
	FROM block
	WHERE menu_id = 6
	ORDER BY rank, id

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__