Plán logopedické prevence v UMŠ - 2023/24

Pátek 08. 09. 2023

Školní rok: 2023/24

 

PLÁN LOGOPEDICKÉ PREVENCE V NAŠÍ UMŠ

 

 

 

Hrátky s pejskem 

„Logopejskem“

 

V naší UMŠ je v rámci logopedického kroužku prováděna individuální logopedická péče (dále jen ILP) pod vedením  logopedické asistentky. Tato individuální logopedická péče je především určena  pro předškolní děti (5ti- 6ti leté). Do ILP jsou zařazeny také děti 4,5 leté (vytipované), a to na základě orientačního logopedického vyšetření. 

Cílem logopedické péče je vytvářet pro děti předškolního věku podmínky pro správný rozvoj řeči. Logopedická péče je bezplatná a probíhá vždy 1xtýdně. Do logopedické péče jsou zařazeny ty děti, u kterých jde o prostou vadu řeči – nesprávná výslovnost hlásek mateřského jazyka. Rodiče vytipovaných dětí jsou dopředu upozorněni na odlišnou mluvu dětí a podepisují svůj souhlas s prováděním logop. péče v UMŠ. Každé dítě má svůj logo-sešit, kde mají rodiče návod, jak s ním mají doma pracovat. Pro očekávané výsledky je nutná každodenní trpělivá spolupráce rodičů. Ti mají největší podíl na nápravě řeči u svých dětí. Rodičům dětí, které potřebují odbornější péči, doporučí logop. asistentka návštěvu klinického logopeda. Logopedická péče v naší UMŠ je odborně zastřešena speciálním pedagogickým centrem pro vady řeči pod odborným vedením Mgr. Marcely Ševelové  z SPC Zlín. Všechna logopedická cvičení se provádějí podle Metodiky logopedické prevence, vždy hravou formou, ke každému dítěti je přistupováno individuálně.  Nedílnou součástí každého sezení je pochvala dítěte i za sebemenší pokroky a úspěchy.

     V rámci logopedického kroužku je také prováděna v UMŠ skupinová logopedická péče pod vedením logopedické asistentky. Do skupinové péče bývají zařazeny děti mladší - dle potřeby a na individuální přání rodičů.

            Na škole probíhá ve všech třídách kolektivní log. péče (logopedická prevence) formou logoped. chvilek. V logopedických chvilkách (s motivačním „Logopejskem“) - 1 x týdně procvičujeme jednotlivé hlásky, které jsou zařazeny podle tématu do integrovaných bloků v třídních programech.  Kolektivní logopedická péče je také denněprováděna ve všech třídách , kdy děti  nevyvozují jednotlivé hlásky, ale provádí formou hry – pod vedením log. asistentek nebo paní učitelek – dechová cvičení, cvičení mimických svalů, čelistí, artikulaci jazyka, hlasová cvičení a cvičení k rozvoji fonematického sluchu.

 

 

 PORADENSTVÍ

 

 Jak vhodně podporovat vývoj řeči u dětí předškolního věku

 

Správný řečový vývoj dítěte se sleduje již od narození. Za předpokladu, že dítě nemá vrozenou vadu (např. sluchovou, tělesné postižení, mentální postižení), platí, že během prvního půlroku začne broukat, v druhém půlroku života začne napodobovat slabiky.  Kolem prvního roku tvoří jednoduchá slova a zhruba kolem druhého roku je dítě schopno tvořit krátké věty. Někdy se stane, že se první slova začnou objevovat později nebo dítě místo slov používá slabiky. 

 

Důležité

Vždy platí pravidlo: Pokud si rodiče nejsou jisti, je lépe navštívit odborníka (nejlépe klinického logopeda) a poradit se s ním o správné stimulaci vývoje řeči. Pokud jsou rodiče přesvědčeni, že dítě dobře slyší, a že nemá jinou vrozenou tělesnou nebo smyslovou vadu, můžeme tři roky věku dítěte považovat za tzv. hranici fyziologické nemluvnosti.

 

Prevence správného řečového vývoje

Pokud vývoj řeči probíhá fyziologicky, není třeba se znepokojovat výslovností. Tou se klinický logoped začíná zabývat až po čtvrtém roce věku dítěte. Důležitější je v tomto období prevence správného řečového vývoje. Rodiče by měly především dbát na přiměřený rozvoj slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností. Nestačí dětem jen předčítat a vyprávět, je také velmi důležité, abychom je nabádali a povzbuzovali k samostatné řečové produkci. Neméně důležité je v tomto věku vnímání rytmizace řeči, která se dětem nejlépe nabízí formou básniček, říkadel, rozpočitadel a písniček. 

 

Rozvoj hrubé a jemné motoriky

Ač se to na první pohled nezdá, je pro správný rozvoj řeči nesmírně důležitý také rozvoj hrubé a jemné motoriky. Hrubá motorika je nezbytná pro pochopení tělesného schématu a orientace v prostoru. Pokud vykazuje dítě potíže v oblasti hrubé motoriky, můžeme si představit, že 

o to těžší bude ovládat jemnou motoriku mluvidel, která souvisí se správnou výslovností a je také velmi důležitá pro budoucí nácvik psaní.

 

Výslovnost

Od čtyř let věku dítěte se důležitou složkou stává také výslovnost. Velkou chybou rodičů  bývá to, že se snaží rovnou sami naučit dítě „správně vyslovovat“. Často si zakoupí nějaké logopedické materiály a nutí dítě opakovat slova nebo básničky na danou hlásku. Tím však 

u dítěte většinou ještě více zafixují nesprávnou výslovnost a často svým přístupem k „učení správné výslovnosti“ dítě odradí od jakékoli budoucí spolupráce s odborníkem.

 

Důležité

Předškolní věk je ideální doba k nácviku správné výslovnosti. Je třeba přesvědčit rodiče, že trénovat výslovnost je nejvhodnější před nástupem do první třídy. Když v první třídě dítěti přibudou školní povinnosti (psaní úkolů, každodenní povinné čtení, občas nějaký ten kroužek), často už není časová a energická kapacita na pravidelné procvičování logopedických cvičení.

 


URL PARSER GLOBALS

Folder::array (
  0 => 'www',
  1 => 'aktuality',
)
File::.php
Get::array (
  0 => '445',
)

USER STATUS _SESSION

login:
password:

INCLUDE FILES

Files::array (
  0 => '/www/www/_main.php',
  1 => '/www/www/+head.php',
  2 => '/www/www/+header.php',
  3 => '/www/www/aktuality/_.php',
  4 => '/www/www/aktuality/.php',
  5 => '/www/www/+footer.php',
  6 => '/www/www/+foot.php',
)

MYSQL CONNECTIONS 8

	SELECT *
	FROM global_data
	SELECT *
	FROM menu
	WHERE menu_type = 0
	ORDER BY rank, id
		SELECT *
		FROM price

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		ORDER BY date DESC
		LIMIT 1
	
		SELECT *
		FROM price_teacher

		WHERE date >= '2023-09-01'
		AND date <= '2024-06-30'
	
	SELECT n.*
	FROM news as n

	LEFT JOIN news_class as nc
	ON nc.news_id = n.id

	WHERE n.type = 0
	AND nc.class_type IS NULL

	ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	LIMIT 3
		SELECT 	n.*,
				GROUP_CONCAT(nc.class_type) as class_types
		FROM news as n

		LEFT JOIN news_class as nc
		ON nc.news_id = n.id


		WHERE n.id = '445'
		GROUP BY n.id
		ORDER BY n.date_from DESC, n.id
	

MODULES 24

mysql__
file__
folder__
mail__
img__
jquery__
cookie__
bootstrap__
my_bootstrap__
log__
user__
access__
msg__
dialog__
ajax__
tinymce__
mapycz__
photo_loader__
select_search__
js__
horizontal_menu__
qocna__